Algemene-Voorwaarden

Bestel- en Leveringsvoorwaarden

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Driekant B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorgen/verzenden
Bij bestellingen tot € 50,00 berekenen wij bezorg- of verzendkosten. Bestellingen boven de € 50,00 worden gratis bezorgd of verstuurd.
Bestellingen afhalen
Bestellingen afhalen bij een van onze locaties bereken wij geen extra kosten.

Leveringen
Driekant B.V. zal steeds streven naar een snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Driekant B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Driekant B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Driekant B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Driekant B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Driekant B.V..

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Driekant B.V. zijn vrijblijvend. Driekant B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Driekant B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Driekant B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Driekant B.V. te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Driekant B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Driekant B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Driekant B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Driekant B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Driekant B.V., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Driekant B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Driekant B.V. opgave doet van een adres is Driekant B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan

Driekant B.V.
Lange Hofstraat 25
7201 HT Zutphen

Aansprakelijkheid
Driekant B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Driekant B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Driekant B.V. komen. Driekant B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Driekant B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Driekant B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Driekant B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Driekant B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Driekant B.V. uitgesloten.

Diversen
De klant van Driekant B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Driekant B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Driekant B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Driekant B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Driekant B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Driekant B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Driekant B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Driekant B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Driekant B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Driekant B.V..

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Driekant B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Driekant B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Driekant B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Driekant Ambachtscentrum
Lange Hofstraat 23
7201 HT  ZUTPHEN

Heeft u vragen?
Bel 0575-515142 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 12:00 uur geplaatst worden

Veilig betalen
iDeal